cantatedeoslawa

Idź do spisu treści

Menu główne

IV Festiwal Muzyki Chóralnej 2015r

Festiwal Muzyki Chóralnej


27 września 2015

 Lubuskie Święto Pieśni
 IV Festiwal Muzyki Chóralnej,
kościół pw. Św. Michała Archanioła w Sławie

 


Regulamin festiwalu:


LUBUSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI IV FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SŁAWA 27 WRZEŚNIA 2015
_______________________________________________________________________________________________________________O r g a n i z a t o r z y :
Stowarzyszenie „Witosława
- Chór Cantate Deo
W s p ó ł o r g a n i z a t o r z y :
Parafia Rzymsko
Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Sławie
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie


R e g u l a m i n F e s t i w a l u
1. Festiwal ma charakter konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
3. Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać na adres e-mail: cantatedeo.slawa@wp.pl do dnia 15.07.2015r.
4. Każdy uczestnik przygotowuje maksimum 4 utwory a’cappella (utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie mogą ulec zmianie ze względu na ujecie programu w folderze festiwalowym) :
a) utwór sakralny premiowany - specjalna nagrodą,
b) utwór polskiego kompozytora - premiowany specjalna nagrodą
c) dwa utwory dowolne,
czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem chóru.
Utwory obowiązkowe do wspólnego wykonania podczas Inauguracji Festiwalu (do pobrania na stronie www.cantatedeoslawa.pl):
- „Gaude Mater Polonia” ( wersja oryginalna)
- „Polonez Sławy”
- „Rozkołysz Pieśnią Świat”
5. Każdy chór zobowiązany jest przesłać:
a) czytelnie wypełniona Kartę zgłoszenia
b) kopia/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu i czytelnie pełne imiona i nazwiska kompozytorów i autorów tekstów w wersji papierowej (2 egz.)
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Witosława”, ul.Waryńskiego 25/1, 67-410 Sława z dopiskiem FESTIWAL oraz
c) Kartę zgłoszenia
i materiały do folderu
d) zdjęcie chóru w (format JPG, wielkość 2MB)
e) krótką informację o chórze
pocztą elektroniczną na adres: cantatedeo.slawa@wp.pl
e) akredytację w wysokości 300 zł od chóru, należy przesłać na konto Stowarzyszenia „Witosława” - BS Wschowa nr 63 8669 0001 2009 0091 3166 0001 do dnia 15 lipca 2015r
6. Za wszelkie nagrania podczas Festiwalu oraz dalsze ich odtwarzanie w celu promowania chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
7. Koszt przejazdu i ubezpieczenia chór pokrywa we własnym zakresie.
8. Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wykupienia obiadu (plus kawa,herbata,ciasto) w wysokości 15 zł od osoby.
9. Profesjonalne jury złożone z doświadczonych chórmistrzów oceniać będzie:
- emisję głosu (intonacja, dykcja, barwa)
- interpretację i wyraz artystyczny
Skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Przewidziane są nagrody:
- Grand Prix
- I miejsce - Złote Pasmo
- II miejsce - Srebrne Pasmo
- III miejsce - Brązowe Pasmo
oraz nagrody
- za utwór sakralny
- za
utwór polskiego kompozytora
- 5 godzinna sesja ( nagranie 3 utworów demo) dla wybranego chóru przez STUDIO 4U Robert Mazurkiewicz Mobilne Studio Nagrań – sponsora nagrody.
11. Organizatorzy zapewniają:
a) sale do rozśpiewania
b) miejsce parkingowe dla autokarów i samochodów,
c) opiekunów-pilotów dla każdego chóru.
M i e j s c e F e s t i w a l u :
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Sławie, Pl. ks. Tomkiewicza 1
C e l e F e s t i w a l u :
1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
2. Doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
3. Upowszechnianie i propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej.
4. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami
5. Promocja Gminy Sława i Święta Muzyki Chóralnej.
P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e :
1. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany szczegółów Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równocześnie akceptacją Regulaminu.
K o n t a k t:
Stowarzyszenie „Witosława”
FESTIWAL
ul. Waryńskiego 25/1
67-410 Sława
K
ontakt telefoniczny: Krystyna Szulęcka - 509 826 959
Email:
cantatedeo.slawa@wp.pl
 

Program:


8.00 – 9.00 Przyjazd i rejestracja uczestników w Biurze Festiwalowym:

Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16 – Gimnazjum
(możliwość rozśpiewania); dostępne miejsca parkingowe.


9.30
   Msza św. w intencji uczestników Festiwalu w kościele pw.
Św. Michała Archanioła, Pl. Ks. Kazimierza Tomkiewicza 1
Bezpośrednio po Mszy świętej:


Inauguracja Festiwalu - wspólne wykonanie 3 pieśni
festiwalowych: „Gaude Mater Polonia”, „Polonez Sławy”,
„Rozkołysz Pieśnią Świat”.


10.30
   Przesłuchania konkursowe

13.30 – 15.00
  Przerwa

15.00
  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

            Koncert Laureatów

17.00
   Zakończenie Festiwalu


Pliki do skopiowania

 


LUBUSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI IV FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SŁAWA 27 WRZEŚNIA 2015

________________________________________________________________________________
KARTA ZGŁOSZENIA1.Pełna nazwa zespołu……………………………………………………………………………………………………………...
                                              ……………………………………………………………………………………………………………

2.Adres zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Rodzaj chóru ( właściwe podkreślić)
- mieszany, żeński, męski, kameralny

4.Liczba wykonawców…………………………………….

5.Imię i nazwisko dyrygenta……………………………………………………………………………………………………..

adres……………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefon………………………………………………………….e-mail…………………………………………………………………

R E P E R T U A R ( 4 utwory)

1.Utwór sakralny Tytuł ……………………………………………………………………………………………………...........

Imię i nazwisko kompozytora………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko autora teksu…………………………………………………………………………………….....................

2.Utwór polskiego kompozytora Tytuł……………………............................................................................................

Imię i nazwisko kompozytora……………………………………………………………………………………...................
Imię i nazwisko autora tekstu........................................................................................................................................

3.Utwór dowolny Tytuł…………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko kompozytora…………………………………………………………………………………......................
Imię i nazwisko autora tekstu…………………………………………………………………………………………............

4.Utwór dowolny Tytuł…………………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko kompozytora………………………………………………………………………………………...............
Imię i nazwisko autora tekstu…………………………………………………………………………………… .................._______________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  IV Festiwalu Muzyki Chóralnej wzięli udział:
 


Chór CECYLIA,  Święciechowa, dyr. Adam Krenca


Collegium Cantorum, Chełmno, dyr. Michał Rajewski


Męski Zespół Wokalny "Collegium Cantorum",  Chełmno, dyr. Michał Rajewski


Harmonic Solution, Szczecin, dyr. Urszula Żmijewska


Chór Stowarzyszenia Musica Nostra CANTATI, Poznań, dyr. Michał Sergiusz Mierzejewski


Oleśnicki Chór Kameralny APPASSIONATA, Oleśnica, dyr.Edyta Szostak-Kirzyc


Chór Campanella, Syców, dyr. Edyta Szostak-Kirzyc


Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA, Łódź,  dr.hab. Jerzy Rachubiński


Chór UTW w UE APASJONATA, Wrocław, dyr. Bartosz Jugo


Chór KRZEMIEŃ, Krzemieniewo, dyr. Hanna Markowska


Chór POLIRYTMIA, Zielona Góra, dyr.Natalia Golub


Chór Gimnazjum, Brenno, dyr. Alina Nowak


Chór CAMERATA, Września, dyr. Domicela Cierpiszewska

Towarzystwo Śpiewacze HARMONIA, Krobia, dyr. Agnieszka SzymkowiakProtokół
z posiedzenia Jury
IV FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ SŁAWA 27 WRZEŚNIA 2015Jury w składzie:
Dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz- przewodnicząca
dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
mgr Aleksandra Janus


po wysłuchaniu prezentacji utworów muzyki sakralnej, oraz utworów muzyki współczesnej kompozytorów polskich zaprezentowanych przez 12 zespołów uczestniczących w konkursie:


1. Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA z Łodzi, dyrygent dr hab. Jerzy Rachubiński
2. HARMONIC SOLUTION ze Szczecina, dyrygent Urszula Żmijewska
3. Chór CAMPANELLA PSM I st. w Sycowie, dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc
4. Chór Gimnazjum w Brennie, dyrygent Alina Nowak
5. Chór Żeński POLIRYTMIA z Zielonej Góry, dyrygent Natalia Golub
6. Stowarzyszenia MUSICA NOSTRA CANTANTI z Poznania, dyrygent Michał Sergiusz  Mierzejewski
7. Oleśnicki Chór Kameralny APPASSIONATA , dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc
8. Chór Mieszany KRZEMIEŃ z Krzemieniewa, dyrygent Hanna Markowska
9. Chór APASJONATA Uniwersytetu III Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dyrygent Bartosz Jugo
10. Stowarzyszenie Chór CAMERATA z Wrześni, dyrygent Domicela Cierpiszewska
11. Chór CECYLIA ze Święciechowy, dyrygent Adam Krenc
12. Chór HARMONIA z Krobi, dyrygent Agnieszka Szymkowiak


Biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie festiwalu postanowiło przyznać:


Dyplom uczestnictwa:
Chór CECYLIA ze Święciechowy, dyrygent Adam Krenc – 60 pkt
Chór Mieszany KRZEMIEŃ z Krzemieniewa, dyr. Hanna Markowska - 65 pkt
Stowarzyszenie Chór CAMERATA z Wrześni, dyr. Domicela Cierpiszewska- 66 pkt


Dyplom- Brązowe Pasmo:
    
  Chór APASJONATA Uniwersytetu III Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we  
       Wrocławiu, - 72 pkt  dyrygent Bartosz Jugo
       Chór Gimnazjum w Brennie, dyrygent Alina Nowak- 73 pkt
       Chór HARMONIA z Krobi, dyrygent Agnieszka Szymkowiak- 75 pkt


Dyplom- Srebrne Pasmo:
       HARMONIC SOLUTION ze Szczecina, dyrygent Urszula Żmijewska – 83 pkt
       Oleśnicki Chór Kameralny APPASSIONATA , dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc- 83 pkt
       Chór Żeński POLIRYTMIA z Zielonej Góry, dyrygent Natalia Golub – 89 pkt
       Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA z Łodzi, dyrygent dr hab. Jerzy Rachubiński – 90 pkt


Dyplom- Złote Pasmo:
Stowarzyszenia MUSICA NOSTRA CANTANTI z Poznania, dyrygent Michał Sergiusz  Mierzejewski- 91 pkt
Grand Prix IV Festiwalu Muzyki Chóralnej Sława 2015 i nagrodę 1000 zł jury przyznało:

Chór CAMPANELLA PSM I st. w Sycowie, dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc – 95 pktPonadto Jury postanowiło przyznać następujące nagrody festiwalowe:


Nagrodę specjalną 500 zł  za wykonanie utworu  sakralnego jury przyznało:
Stowarzyszenia MUSICA NOSTRA CANTANTI z Poznania, dyrygent Michał Sergiusz  Mierzejewski za wykonanie  utworu  „I hear a voice a prayin” Houstona Bright


Nagrodę specjalną w kwocie  500 zł za wykonanie utworu  polskiego kompozytora jury przyznało:
Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA z Łodzi, dyrygent Jerzy Rachubiński za wykonanie utworu „Taki kraj” Zbigniewa Raja


Nagrodę specjalną (kosz pełen słodyczy) za najlepiej wykonaną kompozycję słowiańską jury przyznało:
Chór Żeński POLIRYTMIA z Zielonej Góry, dyrygent Natalia Golub za wykonanie utworu „Bogurodzice Diwo” Jakiw Jatsyniewicz


Nagrodę specjalną -5 godzinna sesja ( nagranie 3 utworów demo) dla wybranego chóru przez STUDIO 4U Mobilne Studio Nagrań jury przyznało:
Chór CAMPANELLA PSM I st. w Sycowie, dyrygent Edyta Szostak-KirzycNagrody pozaregulaminowe jury postanowiło przyznać:


Za interpretację utworu o tematyce ludowej:
Chór HARMONIA z Krobi, dyrygent Agnieszka Szymkowiak


Dla najlepszego chóru dziecięcego:
Chór CAMPANELLA PSM I st. w Sycowie, dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc


za prawdziwą radość muzykowania:
Chór APASJONATA Uniwersytetu III Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,dyrygent Bartosz Jugo      W imieniu Jury Festiwalu pragnę wyrazić podziękowanie Władzom Miasta I Gminy Sława oraz Regionalnemu Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za pomoc merytoryczną i druk wydawnictw festiwalowych a także ks. Jerzemu Ślusarczykowi  proboszczowi Parafii pw. św. Michała Archanioła w Sławie za udostępnienie kościoła dla realizacji Festiwalu Muzyki Chóralnej  oraz życzliwe wspieranie wszelkich działań z nim związanych.


Jury wyraża szczególne uznanie i składa serdeczne podziękowania sponsorom instytucjonalnym i osobom prywatnym za wsparcie tej pięknej imprezy muzycznej oraz wszystkim organizatorom IV Festiwalu Muzyki  Chóralnej w Sławie  a w szczególności: Dyrektorowi Artystycznemu  Krystynie Ober-Szulęckiej za bardzo sprawny przebieg Festiwalu oraz wspaniałą i serdeczną atmosferę podczas całej imprezy.Fundatorzy:

Główną nagrodę ufundował Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła,
ks. Kanonik Jerzy Ślusarczyk Proboszcz Parafii pw Św. Michała Archanioła w Sławie ,
Marszałek Sejmu Józef Zych,
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn,
Mirosław Gąsik,
Klaudiusz Balcerzak,
Grupa "Hajduk" Sp. z o.o. Ciepielówek,
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sława Śląska,
Zyta Derewlanko i Bazyli Chomiak,
Urszula Maciejewska,
Edyta Pyziak-Turańska,

Sklep Spożywczy ASTRA w Sławie Elżbieta i Marcin Piasny,
Warzywniak "Jolka",
Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe EUROM Eugenia Jęśkowiak
Zakład Szkoleniowo-usługowy Żelichowski,
Gospodarstwo Rolne,
Dymina Roll Antoni Jurewicz,
Dominika Rimke,
Celina Margowniczy,
Urszula Chudak,
Studio 4U Robert Mazurkiewicz,
PZ ChiO prezes Tadeusz Paprocki,
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Danuta Wilk,
SCKiW,
Zespół Lekarzy Rodzinnych ESKULAP w Sławie,
PH GREWA Ewa Kędziora-Nitchke
Lucyna i Stanisław Kot,
Małgorzata Sobczak,
Gospodarstwo Rybackie - Mirosław Kmiecik,
Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu Balcerzak i Spółka
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, zwłaszcza tym, którzy na stałe wspierają nasze działania i dzięki którym IV Festiwal Muzyki Chóralnej w Sławie mógł się odbyć, a są to:

Ks. Kanonik Jerzy Ślusarczyk Proboszcz Parafii pw Św. Michała Archanioła w Sławie za duchowe wsparcie i inspirację,

Grupa "Hajduk" Sp.z o.o.
Lasy Państwowe,
Zyta Derewlanko,

Patronat nad festiwalem objęli:

Marszałek Sejmu Józef Zych
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn
oraz Mirosław Gąsik,
Mecenat przejął Klaudiusz Balcerzak,

panie, które zawsze wspierają nas szczególnie dobrą wolą, życzliwością i sercem:
Celina Margowniczy,
Urszula Chudak

Wsparli nas miłośnicy muzyki, przyjaciele, ludzie dobrej woli, którzy czują potrzebę wspierania wyższej kultury         Jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
         sponsorom i fundatorom nagród,
         wszystkim uczestnikom IV Festiwalu Muzyki Chóralnej,
         Szanownemu Jury a przede wszystkim Gospodarzowi naszej Parafii, ks. Jerzemu Ślusarczykowi

                                      - Krystyna  Ober Szulęcka
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego